WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:14:am 22/05/15 Đăng ngày “May 22nd, 2015”

Indonesia làm mạnh tay để bảo về nguồn hải sản cho thế hệ tương lai

Indonesia làm mạnh tay để bảo về nguồn hải sản cho thế hệ tương lai

Nhà cầm quyền Indonesian cho lệnh đánh đắm 41 tàu đánh bắt cá nước ngoài hoạt động trên vùng biển mà Indonesia cho rằng thuộc chủ quyền của họ vào thứ Tư , ngày 20 tháng Năm 2015. Những tàu thuyền này thuộc nhiều quốc gia đã xâm nhập vào vùng lãnh hải được cho [...]

12:14:am 22/05/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »