WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:33:pm 01/04/16 Đăng ngày “April 1st, 2016”

Báo động: Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải sắp trở thành căn cứ của Trung Quốc

Báo động: Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải sắp trở thành căn cứ của Trung Quốc

  Mưu đồ thâm độc của Trung Nam Hải Hàng ngàn năm nay, Trung Quốc chưa bao giờ nguôi dã tâm thôn tính Việt Nam. Đó là thực tế mà có lẽ người Việt Nam nào cũng nhận ra, qua những bài học lịch sử, qua những gì đã và đang diễn ra ở Biển [...]

04:33:pm 01/04/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

LS Võ An Đôn: Tôi bị đấu tố sáng nay

LS Võ An Đôn: Tôi bị đấu tố sáng nay

Họ đem chuyện gia đình, chuyện tôi không tham dự các cuộc họp của thôn, chuyện tôi viết bài trên Facebook ra mạt sát tôi; họ cho rằng tôi không đủ điều kiện làm đại biểu quốc hội

04:06:pm 01/04/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Sau Đại Hội đảng cộng sản XII: Điều gì nhân dân cần biết?

Sau Đại Hội đảng cộng sản XII: Điều gì nhân dân cần biết?

Trong quan hệ nhân xã, không ở đâu có những lời đẹp bằng ở nước cộng sản.

05:15:am 01/04/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »