WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:35:pm 06/04/16 Đăng ngày “April 6th, 2016”

Kết thúc cuộc chơi: một quy trình bài bản

Kết thúc cuộc chơi: một quy trình bài bản

“Việt Nam sẽ rẽ tiến xa hơn – nhưng không quá xa – từ Trung Quốc, và gần gũi hơn – nhưng không quá gần – với Mỹ”

03:35:pm 06/04/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bảo mẫu Kim Ngân

Bảo mẫu Kim Ngân

02:34:pm 06/04/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Nhà bình luận ‘’nịnh đầm’’ rồi đó !

Nhà bình luận ‘’nịnh đầm’’ rồi đó !

Tối qua tôi khó ngủ, cứ cười một mình, vì buổi tối đọc bài trên Thông Luận ‘’Người cộng sản có ác hay không ?’’ của tác giả Việt Hoàng, trong đó có nói đến nhận định của nhà bình luận Lê Diễn Đức về bà Tân Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân. [...]

12:41:pm 06/04/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »