WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:03:pm 03/04/16 Đăng ngày “April 3rd, 2016”

Trung Cộng – Cả một đất nước đang nổi loạn

Trung Cộng – Cả một đất nước đang nổi loạn

Tác giả: James Griffiths Nguyễn Trọng Dân lược dịch   Tầng lớp lao động công nhân thợ thuyền đã đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế tại Trung Cộng. Thế mà nay, nhà cầm quyền Cộng sản rêu rao là do giai cấp công nhân lãnh đạo đang lo lắng coi họ [...]

04:03:pm 03/04/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tham gia hay tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội?

Tham gia hay tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội?

Cuộc đấu tranh cho độc lập, dân chủ và phát triển của nhân dân Việt Nam đang bước vào một thời kỳ sôi nổi, rất quan trọng và cũng rất thú vị.

03:19:pm 03/04/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »