WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:08:pm 09/04/16 Đăng ngày “April 9th, 2016”

Luật tiếp cận thông tin của khỉ đít đỏ Ba Đình

Luật tiếp cận thông tin của khỉ đít đỏ Ba  Đình

03:08:pm 09/04/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Nhà nước Việt Nam giới thiệu phản động

Nhà nước Việt Nam giới thiệu phản động

Bạn là một người dân thường, từ lâu bạn vẫn nghĩ cái bọn thế lực thù địch ở đâu đó xa xôi lắm. Chúng ở tuốt bên Mỹ xa đến cả một bờ đại dương. Thỉnh thoảng bạn mới được nghe đài, báo nhắc đến chúng. Nếu như bạn có Facebook thì có thể bạn [...]

04:42:am 09/04/16 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Giải phóng gì, giải phóng ai?

Giải phóng gì, giải phóng ai?

Sài Gòn, Hà Nội và khắp các đô thị ngoài Bắc trong Nam đang giăng đầy cờ xí, băng rôn, khẩu hiệu ca ngợi “bác” ca ngợi “đảng” ca ngợi “thắng lợi vĩ đại của cuộc chiến tranh…

12:00:am 09/04/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »