WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:12:pm 08/04/16 Đăng ngày “April 8th, 2016”

Sau Đại Hội đảng cộng sản XII: Gián đoạn hay tiếp tục?

Sau Đại Hội đảng cộng sản XII: Gián đoạn hay tiếp tục?

Hội thảo 11.03/2016 ở Nhà Hóa Học, Parìs VII Trong các bài vừa qua, Cỏ May có nhắc qua một buổi Hội thảo về Việt nam do Hội Gabriel Péri (Fondation Gabriel Péri) tổ chức cho Việt nam, ngày 11 / 03 / 2016, tại Nhà Hóa Học (Maison de la Chimie), số 28, rue [...]

03:12:pm 08/04/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »