WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Áo Trắng Học Trò

Học Trò Áo Trăng

Đường Vào Tình Sử

Em ơi! Vệt nắng phù kiều uốn mình ô thước,
Ta, suốt đời ngư phủ,
Thả con thuyền trên mái tóc em buồn lênh đênh.


Đinh Hùng

1 Phản hồi cho “Áo Trắng Học Trò”

 1. vohoan says:

  HÌNH BÓNG CỦ

  Một hình bóng củ đầu đời
  Nằm yên dưới lớp bụi thời gian qua
  KHi không một buổi chiều tà ?
  Hình xưa bóng củ từ xa lắc về

Phản hồi