WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Luật rừng Hà Nội”

 1. Bien Vang says:

  Nhìn cái đám công an cứ như là kiến chạy lăng quăng trên củ khoai tây
  là ông Christian Marchant. Thật là “mãnh hổ nan địch quần hồ”.
  Cứ tưởng con kiến mà kiện củ khoai, bây giờ mới thấy củ khoai
  phải đệ đơn kiện lũ kiến lửa ác ôn này.
  Chắc là lũ kiến lửa thấy tự hào về cách cư xử rất chi là…anh hùng
  rừng của mình.

Phản hồi