WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:04:pm 03/01/11 Đăng ngày “January 3rd, 2011”

Các Nhà thám hiểm khám phá hang động lạ tại Việt Nam

Các Nhà thám hiểm khám phá hang động lạ tại Việt Nam

Trong nhiều thập kỷ, các nhà địa chất đã biết rằng Việt Nam là nơi có một số hang động lạ [đến lạ lùng] nhất trên thế giới, nhiều hang động vẫn chưa được khám phá. Mới đây cập vợ chồng thám hiểm người Anh [Howard và Deb Limbert] cho biết “Hang Sơn Giang” có [...]

09:04:pm 03/01/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Gia đình tiếp tục xin cho ông Hà Vũ tại ngoại

Gia đình tiếp tục xin cho ông Hà Vũ tại ngoại

Được biết tới nay, chưa có phản hồi từ các đài RFA và VOA, nhưng bà Trâm Oanh đã đồng ý nhận lời.

09:40:am 03/01/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Giải hòa bình Nobel 2010 & Wikileaks

Giải hòa bình Nobel 2010  & Wikileaks

Một điều dễ thấy là thế giới trong sáng thì không ai cần Wkileaks. Nhưng một thế giới không trong sáng, hành động của Wikileaks có thể là một cần thiết .

05:11:am 03/01/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Thư gửi Đại Tướng Phùng Quang Thanh

Thư gửi  Đại Tướng Phùng Quang Thanh

Người Lính phụng sự Tổ Quốc phải có hành động quang minh chính đại. Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới tạo dựng một bộ máy cai trị dùng tiền thuế (huyết mạch) của nhân dân để bóp họng, xiết cổ nhân dân.

12:01:am 03/01/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Giới thiệu Tuyển Tập Dân Chủ

Giới thiệu Tuyển Tập Dân Chủ

Sự xuất hiện những tiếng nói và hoạt động độc lập của mọi giới quần chúng trong hai thập niên qua vừa thách thức quyền lãnh đạo và tính chính thống của đảng và nhà nước cộng sản, vừa là những cuộc thao dượt cho một cao trào tổng tiến công dành lại quyền tự quyết cho toàn dân và cho dân tộc, sẽ bùng dậy trong thời gian không xa nữa. Tuyển Tập Dân Chủ I tất nhiên chỉ phản ảnh được một phần nhỏ, rất nhỏ, cơn sóng đáy tiền cách mạng này.

12:01:am 03/01/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Khái Luận về sự nghiệp văn chương Tolstoi [1]

Khái Luận về sự nghiệp văn chương Tolstoi [1]

Văn nghiệp của ông hầu như nằm trong ba tác phẩm vĩ đại Chiến Tranh Và Hòa Bình (1863-1869), Anna Karenina (1875-1877) và Resurection (1889-1899)

12:00:am 03/01/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

TT Dũng có xứng đáng là Nhân vật 2010?

TT Dũng có xứng đáng là Nhân vật 2010?

Nhưng, nhận trách nhiệm xong rồi thì sao?

Không xin lỗi nhân dân, không từ chức, không kỉ luật ai cả, không bộ trưởng nào bị cách chức v.v. nhận chỉ để đó thôi ư?

12:00:am 03/01/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »