WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:02:am 21/01/11 Đăng ngày “January 21st, 2011”

Nhân quyền cho Việt Nam

Nhân quyền cho Việt Nam

04:02:am 21/01/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Đa đảng hay là chết?

Đa đảng hay là chết?

Sau 70 năm cai trị đất nước, ngày nay người cộng sản mới thấy rằng đã đưa đất nước đi “chệch hướng”, và đưa đầu vào ngõ cụt. Sau bao nhiêu năm tự hào và cướp công của toàn dân trong công cuộc chiến đấu giành độc lập, rồi độc quyền tự áp đặt chế độ XHCN lên đầu toàn dân Việt Nam trong khi cả ông cán bộ lão thành nhiều huy chương như cụ Tô Hải còn chưa ai hỏi cụ có chọn XHCN không thì huống hồ gì người dân bình thường mà bảo rằng ý dân.

02:56:am 21/01/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Người ta thắng lợi, còn tớ… tự kiểm điểm!

Người ta thắng lợi, còn tớ… tự kiểm điểm!

Các “thế lực thù địch” gồm cả Đài, báo chí, các trang web nước ngoài, các blog lề trái phỏng đoán đều trúng phóc 99,9%

12:58:am 21/01/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Ghi nhanh về Đại Hội Thứ 11 của ĐCS

Ghi nhanh về Đại Hội Thứ 11 của ĐCS

Đại hội thứ 11 của đảng cộng sản Việt Nam họp tại Hà Nội từ ngày 12/1/2011 đã bế mạc hôm 19/1 sau khi ông cựu Tổng bí thư Nông Đức Mạnh trao hoa chúc mừng ông tân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau đây là những nét ghi nhanh về kết quả của [...]

12:34:am 21/01/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tuyên truyền phản tuyên truyền

Tuyên truyền phản tuyên truyền

Trở lại câu chuyện “Tân Tổng Bí thư đi xe máy tới thăm thầy cũ” và “Báo chí châu Âu đánh giá Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất sắc nhất châu Á”, thú thật đọc xong tôi rất xấu hổ. Làm báo thế chẳng khác chi tự… đái vào mặt mình.

12:00:am 21/01/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »