WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Biểu tình chống Trung Quốc tại Los Angeles”

  1. Nguyễn Mãi Quốc says:

    Xin hoan hô tinh thần chống TQ xâm lăng bành trướng của Cộng Đồng người Việt tại Los Angeles. Tôi cho rằng tại LA là mặt trận chống TQ quan trọng nhất vì có rất nhiều bọn chó săn mật vụ của TQ trà trộn trong đám Tàu khựa đang sống ở LA và SF. Cú này là đập thẳng vào mặt hang ổ của bọn chúng. Hoan hô quý vị VN hải ngoại tại LA.

Phản hồi