WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Tướng 2 BAO Hoàng Kông Tư”

  1. Cải Tiến says:

    Tướng hai sao Hoàng Kông Tư nghe đồng âm với Tướng hai bao bằng cao su
    Nên gọi theo cách thứ hai cho rõ công trạng của loại tướng này!
    Phải không Ông Kỳ Cục?
    TƯỚNG HAI BAO BẰNG CAO SU!

Phản hồi