WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

59 Phản hồi cho “Khánh Ly về nước Yes or No”

 1. Khánh Ly? Ai tai cho người nước Việt! says:

  Một đời Khánh Ly không biết chính trị là gì…
  Một đời Khánh Ly không hiểu cái sâu độc của cộng sản
  Hai phần ba cuộc đời Khánh Ly đã góp phần làm tan nát miền nam Việt Nam

  Phần đời còn lại Khánh Ly đang tiếp tục tiếp tay cho cộng sản để làm hại đồng bào Việt Nam, làm cho người Việt Nam tiếp tục đi sâu vào cảnh mất nước, quốc phá, gia vong
  Biết nói sao khi Khánh Ly là…Khánh Ly!

 2. BUILAN says:

  TÔI chã hề quan tâm đến chuyện KL !
  Tôi không thể là người có khả năng cung phụng cho những đòi hoỉ & nhu cầu sống noí chung cuả các CA SĨ theo caí bản chất trời cho !!! thì quyền chi PHÊ PHÁN…. họ ???
  Ai noí chi, viết gì… cũng là quyền cuả họ

  Tôi chỉ góp một chút khách quan qua TRUNG GIAN _ một bài báo !! Kính mời bà con

  Báo Mạng Công An: Khánh Ly, đa đoan một kiếp cầm ca

 3. Phan BA says:

  Nếu khán giả miền bắc muốn Khánh Ly hát cho đáng đồng tiền bác gạo của mình, và KL trình bày cái hay nhất của KL, thì họ phải yêu cầu KL hát những ca khúc để đời của cô ta như: Kinh khổ, Xác người nằm trôi sông, Đàn bÒ về thành phố, một chút quà cho quê hương .vv.

 4. vybui says:

  “Duy nhất nhạc Trịnh được xuất hiện ở những ngày lễ Đỏ, hoặc sinh hoạt cuả đoàn thể Đỏ, ấy là khi người ta cần “Nối Vòng Tay Lớn”. (Dạ Ngân, Nhận Thức Tháng Tư, procontrasia.com, 20/4/14).

  Tiếc quá, giá mà nhà văn Dạ Ngân gợi ý sơm sớm, không chừng đứa con “50 Năm Đời Ca Hát” sẽ được đẻ đúng ngày – Thế có phải là …”tiện cho cả đôi” không! (hehehe).

Phản hồi