WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hong Kong thách thức Bắc Kinh

joshua won

Phong Trào sinh Viên đòi được quyền lựa chọ người đại diện cho dân Hong Kong.

1 Phản hồi cho “Hong Kong thách thức Bắc Kinh”

  1. Saigon says:

    Nhìn vào tuổi trẻ/sinh viên…Hồng Kông…rồi nhìn vào con cháu giặc hồ…mà muốn bệnh.Chúng giống như một loại côn trùng mới được cấy sinh ra.Chúng không biết lý-tưởng…bản thân,gia-đình,xã-hội và quê-hương.Chúng giống như những ký sinh trùng đang oàn oại trên mảnh đất VN để được tồn tại.Chúng chẳng có một lý-tưởng đẹp nào trong ký ức…chúng từ trong bóng tối ẩm mốc bò ra ánh sáng con người.
    Còn hy-vọng gì ở tuổi trẻ/sinh viên VN…chẳng còn gì hết.

Leave a Reply to Saigon