WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:07:pm 04/09/12 Đăng ngày “September 4th, 2012”

Montreal sôi động

Montreal sôi động

Cảm giác chung của những người tham dự cảm thấy buồn vui lẫn lộn.

05:07:pm 04/09/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Quan Làm Báo: Đắt khách nhưng bí hiểm

Quan Làm Báo: Đắt khách nhưng bí hiểm

  Hơn 1 tháng nay, mạng Quan Làm Báo đã trở thành một hiện tượng thông tin chấn động dữ dội công luận. Mạng này xuất hiện bất ngờ, không báo trước. Chẳng có tuyên ngôn, khẩu hiệu, phương châm. Chẳng có địa chỉ, tên tuổi người hay nhóm chủ trương, như một số mạng, [...]

04:05:pm 04/09/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Sinh mạng một con người trong cái chế độ này nó quá nhỏ nhoi!

Sinh mạng một con người trong cái chế độ này nó quá nhỏ nhoi!

Họ có thể thay trắng đổi đen một cách trắng trợn. Thật sự là tôi không ngờ một cơ quan hành pháp cao nhất Việt Nam lại che chắn bảo vệ việc làm trái pháp luật và dã man của CA Bình Dương.

03:33:am 04/09/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chôn nó đi

Chôn nó đi

“Chôn Nó Đi” trở thành một hiệu lệnh. Thành một phong trào làm thay đổi đất nước.
“Chôn Nó Đi” là một giải pháp duy nhất và cấp bách cho toàn bộ mọi vấn đề Chính Trị, Xã Hội, Văn Hóa, và Tôn Giáo tại Việt Nam. Chuột chết, đảng hết. Chôn Nó Đi.

12:01:am 04/09/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tại sao không lên tiếng bênh vực Lance Armstrong?

Tại sao không lên tiếng bênh vực Lance Armstrong?

Tự nhiên tôi mong gặp lại anh một lần nữa. Nếu cơ hội đó đến, tôi sẽ bảo với anh rằng tôi nợ anh một lời xin lỗi…

12:00:am 04/09/12 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Nỏ Thần của người Việt

Nỏ Thần của người Việt

Những ai từng biết đến sự tích Nỏ Thần An Dương Vương thì đều hiểu rằng: Đó là hình tượng ẩn dụ về tính đoàn kết và lòng yêu nước của người Việt, điều kiện tiên quyết để tạo nên sức mạnh vô địch chống mọi kẻ thù xâm lược. Và điều đó đã được [...]

12:00:am 04/09/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »