WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:52:am 15/09/12 Đăng ngày “September 15th, 2012”

Việt Nam bao giờ mới có: Độc lập-Tự do-Hạnh phúc?

Việt Nam bao giờ mới có: Độc lập-Tự do-Hạnh phúc?

Người nông dân hiền hòa đã từng lấy máu để bảo vệ nguồn sống của gia đình trên những cánh đồng nên đã ủng hộ “cách mạng” nhưng nay chính “cách mạng” lại cướp nguồn sống ấy…

04:52:am 15/09/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Hồi chuông Ba Dũng

Hồi chuông Ba Dũng

01:19:am 15/09/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Kẻ chống trăng

Kẻ chống trăng

Phân định mâu thuẫn chính và mâu thuẫn phụ trong cuộc đụng độ giữa CSVN và các trang mạng “phản động”. Nêu bật nguyên tắc: triệt tiêu mâu thuẫn chính, mâu thuẫn phụ tự tan biến theo.

12:13:am 15/09/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Bầu cử hạ viện 2012: Cộng Hòa ăn chắc, Dân Chủ thành công?

Bầu cử hạ viện 2012: Cộng Hòa ăn chắc, Dân Chủ thành công?

Sự xuất hiện của ông Paul Ryan trong liên danh tranh cử tổng thống cho đảng Cộng Hòa khiến người dân Mỹ lo hơn…

12:00:am 15/09/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Tây bắt đầu thật sự sợ Ba tầu

Tây bắt đầu thật sự sợ Ba tầu

Một thương nhân Ba Tàu đã mở một cửa hàng trên lối đi Allées de Tourny ở Bordeaux.

12:00:am 15/09/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »