WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

ĐSQ Hoa Kỳ gửi thư phân ưu việc Linh mục Matthew Vũ Khởi Phụng từ trần

Ngày 7/3/2016, ngài David Muehlke, Viên chức Chính trị, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã thay mặt Đại sứ quán Hoa Kỳ gửi thư chia buồn về việc linh mục Matthew Vũ Khởi Phụng qua đời.

Muehlke-David-V

Bức thư viết:

Thưa cha Nguyễn Ngọc Nam Phong,

Cho phép tôi thay mặt Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Giáo xứ Thái Hà và Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam về sự ra đi của Cha Matthew Vũ Khởi Phụng. Xin cho tôi được chung lòng với các Cha và toàn thể cộng đoàn trong lời cầu nguyện. Những gì mà Cha Phụng và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Thái Hà đã làm sẽ tiếp tục tạo nguồn cảm hứng cho tôi. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục dẫn dắt và che chở cho các Cha và toàn thể giáo xứ trong thời khắc khó khăn này.

Trân trọng,

David Muehlke

Viên chức Chính trị

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

ThuDSQHK

Theo ChuaCuuThe

Phản hồi