WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tiếng Việt tuyệt vời…

Trên đường từ Bắc vào Nam phải qua đèo Ngang. Khi qua đèo, một đồng chí Bí thư Bộ chính trị lên tiếng: 

- Ðất nước mình mấy trăm năm nay làm ăn không khấm khá chắc cũng tại cái đèo này. Nó nằm ngang chình ình nên tổ tiên ta đã đặt tên cho nó là Ðèo Ngang. Chính vì vậy nên làm ăn không phất lên được. 

Mọi người thắc mắc hỏi tại sao? Một đồng chí Bí thư trẻ hăng hái phát biểu: 

- Có gì đâu mà không hiểu. Ðèo Ngang là Ðang Nghèo! Nếu bây giờ mình đổi lại là Ðèo Nghếch thì Ðếch Nghèo. 

Thế là cả Bộ chính trị đồng ý đổi tên thành Ðèo Nghếch. Thật là linh ứng.

Sau vài năm, kinh tế phát triển đi lên, làm ăn khấm khá, dân chúng hơi ấm hơi no. Nhưng thói đời hễ no cơm thì ấm cật, vì vậy dân số càng ngày càng tăng, mà lại tăng quá mức. Vì vậy Bộ chính trị họp khẩn cấp để tìm cách chặn đứng việc bùng nổ dân số. Nhưng tìm mãi vẫn chưa ra kế hoạch nào. Bỗng một chú Bí thư già khọm đưa tay xin có ý kiến. Chú nói: 

- Trước đây ta đổi Ðèo Ngang thành Ðèo Nghếch thì đúng là có hiệu quả như mong muốn, vậy nay ta lại đổi thêm một lần nữa xem sao vì cái tên nó nói lên cái đặc điểm của vùng đất địa linh nhân kiệt yết hầu của nước ta. 

Mọi người nhao nhao lên hỏi: 

- Nhưng mà ăn nhập gì tới việc kế hoạch hóa gia đình? 

Chú kia trả lời: 

- Có chứ! 

- Thế đồng chí định đổi thành tên gì? 

- Ðèo Ðứng! —> ……………?!!!!!!!!

1 Phản hồi cho “Tiếng Việt tuyệt vời…”

  1. Nguyen says:

    ahahhahahhhahahha

    Đọc “Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian” làm nhớ tới thời học TH sau 75, tự nhiên nhớ tới những cái bực cái cửa ….
    Nhưng khi đọc tới “Tiếng Việt tuyệt vời” thì hết tức trong lòng, vì biết tại sao rồi … ahaha

Phản hồi