WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ngày Có Bóng Cờ

Ngày Có Bóng Cờ

Ngày Có Bóng Cờ

Một vạt khăn trắng
giải lên
trắng tinh
hỡi những kẻ bỏ tiền đi mua gái trinh

Chớ quên
con gái của mình.
*
Một vạt khăn thưa
che cái cháp đen đậy đồng bạc trắng
Hỡi những kẻ uống không biết tởm
ăn chẳng biết kinh
‘’dân chi phụ mẫu’’
Chớ quên
bố mẹ của mình.
*
Một vạt khăn sô
Chôn đì một thời không còn trí nhớ
Hỡi ai ơi…
thế thái với nhân tình!
*
Một vạt khăn hồng
buộc lại
thuở bóng cờ còn phơi phới
Anh em ơi!
chớ quên một ngày bóng cờ sẽ rợp nắng bình minh.

Nam Dao

Phản hồi