WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Bộ Ngoại giao Ba Đình và biển Đông”

  1. TUỔI TRẺ VIỆT NAM YÊU NƯỚC . says:

    Chỉ là bọn Hán gian + Việt gian mới vẽ như vậy – để mà hỉ hả với nhau , nhằm chống phá khối đoàn kết của Dân tộc Việt Nam .

    • observer says:

      hey ,vietnamese youths , you need to learn some things new, please don’t repeat some old sh….

Phản hồi