2 Phản hồi cho “Bộ Ngoại giao Ba Đình và biển Đông”

  1. TUỔI TRẺ VIỆT NAM YÊU NƯỚC . says:

    Chỉ là bọn Hán gian + Việt gian mới vẽ như vậy – để mà hỉ hả với nhau , nhằm chống phá khối đoàn kết của Dân tộc Việt Nam .

    • observer says:

      hey ,vietnamese youths , you need to learn some things new, please don’t repeat some old sh….

Phản hồi