WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Đừng để bọn phản động biết tin tàu cá VN bị bắn cháy”

  1. Cá Kình Nguyễn Văn C says:

    Nhìn lá cờ của Tàu, ôi thôi cờ của ta sao lại copy hệt cờ của Tàu.
    Ngư dân thấy cờ đỏ trên biển nhầm tưởng nhào tới là ăn đạn như chơi !!!@!#

Phản hồi