WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

3 Phản hồi cho “Trời sinh bà Năm còn sinh Minh”

 1. DẶM NGÀN says:

  BÀ NĂM

  Than ôi tội nghiệp bà Năm
  Vàng quyên ngàn lượng cũng thành ra chi
  Bà người yêu nước chỉ vì
  Thương dân ghét Pháp chờ ngày thắng Tây

  Vậy mà tính toán thành sai
  Bị đưa đấu tố quả ngày âm u
  Chỉ vì bà loại nhà giàu
  Kẻ thù vô sản lấy đâu tin bà

  Đánh Tây chưa dứt lệ nhòa
  Một thiên bạc mệnh rõ ràng là đây
  Bị đem chôn sống trâu cày
  Cái đầu ló cát mặt mày thảm thương

  Con bà chiến sĩ đường đường
  Sĩ quan cấp tá hỏi lường được sao
  Chẳng qua cũng chỉ nghẹn ngào
  Cuối cùng số phận cũng nào khác chi

  Thật là kiểu chuyện lỗi nghì
  Trên đời đạo đức dễ chi kiểu này
  Chỉ do ông Mác bài bây
  Đấu tranh giai cấp tạo đời tầm vơ

  LÝ NGÀN
  (02/10/15)

 2. Tonny says:

  SỰ THẬT RÕ RÀNG

  Công sản Tàu bá quyền,
  Cộng sản Trều Tiên, Cuba làm nghèo đất nước,
  Cộng sản VN bán nước, hại dân, v. v…

  Có thơ rằng:

  Cộng sản bán nước, hại dân,
  Không có chủ nghĩa ngu đần như bay.
  Huênh hoang đánh đuổi giặc Tây,
  Đâu ngờ quỳ dưới gót giày Trung hoa, v. v…

  Tonny Le, USA.

 3. tt says:

  Đạo đức Hồ Chiếu Manh là đây!!!!

Leave a Reply to tt