WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chú Tư Ếch (S)

Chú Tư Ếch (S)

4 Phản hồi cho “Chú Tư Ếch (S)”

 1. quandannambo says:

  con ếch này
  biết đi dép râu
  như vậy
  chắc chắn là
  biết xài đô la
  *
  dép râu nghiện đô la
  đó là
  căn bệnh thời đại*

 2. NGÀN KHƠI says:

  ANH TƯ

  Anh Tư ấy vậy mà vui
  Sau lưng có Đảng anh thời dựa vô
  Nói ra toàn chỉ Bác Hồ
  Hỏi ai đâu nở lẽ nào trách anh
  Nên chi mọi chuyện triều thần
  Ngó qua ngó lại thấy anh chỉ hiền
  Giờ đây anh nguyện trước tiên
  Làm không đặng việc anh liền đưa đơn
  Nhà cao trả Đảng chi hơn
  Anh về nuôi cá thờn bơn lánh đời
  Triều đình đâu thiếu chi người
  Nộp đơn vô Đảng đặng từ từ lên !

  BẠT NGÀN
  (21/10/12)

 3. Builan says:

  CHÚ TƯ BA TRỢM

  Mõ mồm Tư ếch thối – bẫn – dơ
  Muá mép khua môi – Sướng – dật dờ
  LÍ LỢM, mặt dày- mo- đòn – thớt
  “trả nhà lại Đảng”- LÁO tỉnh bơ

  TƯ ẾCH quay về sống trong hang
  TRỌNG LÚ nghe tin, “nước đái” tràn
  Trôi xác CHỒN-HỒ _ Gương trong sáng
  XÀ MÂU cười khẩy – “MÕM NHÀ QUAN ! “

 4. Thiến Heo says:

  tư ếch tự trào

  hụi nghị thì qua kìm chế, qua nín khe
  chừng hết nghị hụi, qua canh me, qua xạo ke um sùm
  còn nữa nè, chờ khi dzìa hưu, qua dziết báo qua … bùm
  qua phê, qua nổ, đùm đùm pháo bông cho mấy em coi… chơi

Phản hồi