WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:20:pm 01/04/15 Đăng ngày “April 1st, 2015”

Hoan hô ông Đinh Trung Tụng

Hoan hô ông Đinh Trung Tụng

Ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp vừa giải trình về dự thảo sửa đổi bộ luật Hình sự trước Uỷ ban Tư pháp Quốc hội, chiều 31 tháng Ba. Ông cho biết sẽ hạn chế hình phạt tử hình, nhưng chưa thể loại bỏ hoàn toàn như các nước khác. [...]

08:20:pm 01/04/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bức tranh u ám của nền báo chí Đông Nam Á

Bức tranh u ám của nền báo chí Đông Nam Á

Theo bảng chấm điểm hàng năm của Tổ chức Phóng viên không Biên giới (RWB) thì tự do báo chí của vùng Đông Nam Á đang lao xuống dốc không phanh. Mặc dù kinh tế trong vùng khởi sắc. Tự do báo chí của hầu hết các quốc gia trong vùng Đông Nam Á đều [...]

06:38:pm 01/04/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »