WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:05:pm 06/04/15 Đăng ngày “April 6th, 2015”

Giữ hay bỏ ngày ‘quốc hận’ 30 tháng 4?

Giữ hay bỏ ngày ‘quốc hận’ 30 tháng 4?

Một người bạn trẻ hỏi tôi: “Gần bốn mươi năm đã trôi qua, chúng ta nên giữ hay nên bỏ Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư?”.

04:05:pm 06/04/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hòa Lan – Vương quốc của xe đạp

Hòa Lan – Vương quốc của xe đạp

Nếp sống và cách suy nghĩ của người Hòa-lan có nhiều điều đáng cho người Việt ở Hòa-lan học hỏi.

03:46:pm 06/04/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cần nhận định đúng về các cuộc đình công

Cần nhận định đúng về các cuộc đình công

Việc bùng phát các cuộc đình công trong tuần qua cho thấy tức nước vỡ bờ, vì thế cần nhận định đúng để quan tâm hơn đến nhu cầu lâu dài và thiết yếu của tầng lớp công nhân.

03:23:pm 06/04/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chào mừng 40 năm giải phóng

Chào mừng 40 năm giải phóng

03:08:pm 06/04/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Hội thảo của các tổ chức Việt Phi vận động đổi tên Biển Nam Hải thành Biển Đông Nam Á

Hội thảo của các tổ chức Việt Phi vận động đổi tên Biển Nam Hải thành Biển Đông Nam Á

Đồng ý tiếp tục bàn thảo những ý kiến liên quan đến một đề nghị gọi vùng biển chung này là “Biển Đông Nam Á”.
Yêu cầu Trung Quốc hãy có những nỗ lực tức thì ngưng các cuộc đổ đất và xây cát trên các đảo cũng như các hoạt động khác trên các đảo và bài san hô đang trong vòng tranh cãi cho đến khi có một Quy Ước Ứng Xử được sự chấp thuận bởi các bên liên quan.
Ủng hộ việc thành lập một ủy ban quốc tế và độc lập để giải quyết các tranh chấp qua thương lượng và dẫn tới đồng thuận về một Quy Ước Ứng Xử.
Khuyến cáo hai chính quyền Việt Nam và Phi Luật Tân, trong khi chờ đợi, bắt tay thảo luận để dẫn tới một thoả thuận tạm thời trong việc giải quyết các tranh chấp và hợp tác phát triển các tài nguyên có lợi cho dân chúng của hai nước.
Đồng tình với kế hoạch của các tổ chức dân sự đỡ đầu cho hội nghị năm nay là sẽ thành lập một Ủy Ban Công Tác Hỗn Hợp của các tổ chức xã hội dân sự nhằm tổ chức những sinh hoạt tượng tự trong tương lai để nâng cao sự hiểu biết về vấn đề và cung cấp một diễn đàn cho người dân các nước liên hệ có tiếng nói trong tiến trình này.

08:00:am 06/04/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »