WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:05:pm 26/04/15 Đăng ngày “April 26th, 2015”

Hãy trở về với dân tộc đi!

Hãy trở về với dân tộc đi!

Các bạn đang hoạt động tại nước ngoài, chứ không phải sống trong hũ nút tối tăm

03:05:pm 26/04/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cuộc chiến ‘biệt vô tăm tích’

Cuộc chiến ‘biệt vô tăm tích’

Có thể nói chính sách «biệt vô tăm tích» là quốc sách rất thâm và cực kỳ độc ác, phi nhân có tính toán của đảng CS trong thời chiến.

02:47:pm 26/04/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thư ngỏ gửi ông Vũ Quang Hiển

Thư ngỏ gửi ông Vũ Quang Hiển

Và dẫu biết rằng «lịch sử luôn được viết bởi người chiến thắng», nhưng giá trị đích thực của lịch sử sẽ luôn luôn được tái lập một cách công tâm và trung thực vì đó là một qui luật bất biến của văn minh nhân loại.

02:00:pm 26/04/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

Tại sao Hoa Kỳ lại đi giúp Tập Cận Bình

Tại sao Hoa Kỳ lại đi giúp Tập Cận Bình

Chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi” mà ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc tiến hành là hệ lụy của sự kiện Trùng Khánh. Đó là sự kiện ông Vương Lập Quân, Giám đốc sở Công An Trùng Khánh, chạy vào tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Thành Đô vào ngày 7 tháng Hai [...]

01:31:pm 26/04/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »