WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:16:am 12/04/10 Đăng ngày “April 12th, 2010”

Một dân tộc vô cảm

Một dân tộc vô cảm

Tôi viết về chính trị như vậy, một số người cho là nhiều. Nhưng dưới mắt bạn bè và đồng nghiệp người Úc, tôi bị xem là người không mấy quan tâm đến chính trị. Ít nhất là không quan tâm bằng họ. Mà thật. Hầu như tất cả bạn bè tôi, đám giáo sư [...]

01:16:am 12/04/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Mỹ du ký [3]

Mỹ du ký [3]

Trông người lại ngẫm đến ta. Tôi biết chỉ một bang California, diện tích còn lớn hơn cả nước Việt Nam, tiềm lực kinh tế lớn hơn nhiều cường quốc trên thế giới. Ước gì cả nước Việt Nam…

12:35:am 12/04/10 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Biên Giới Việt Nam và Trung Quốc qua Các Triều Đại Quân Chủ Việt Nam

Biên Giới Việt Nam và Trung Quốc qua Các Triều Đại Quân Chủ Việt Nam

Thái độ phong kiến luôn luôn coi Việt Nam là Giao Chỉ quận này đã giúp cho các hoàng đế Trung Quốc giữ được thể diện mỗi khi phải nhượng bộ và trao trả lại những đất mà họ đã chiếm của Việt Nam, vì theo họ, trong thiên hạ đất nào chẳng là đất của thiên tử.

12:24:am 12/04/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Viện trợ khẩn cấp 722 triệu để cứu miền Nam

Viện trợ khẩn cấp 722 triệu để cứu miền Nam

Nếu TT Thiệu từ chức vào đầu 1973 sau khi Mỹ ký hiệp định Paris thì miền Nam có cơ hội hơn, TT Thiệu không nhìn thấy vai trò đường lối của ông nay đã lỗi thời, gió đã đổi chiều…

12:01:am 12/04/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »