WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:02:am 23/04/10 Đăng ngày “April 23rd, 2010”

Bốn người đảng Vì Dân lĩnh án 15 năm tù

Bốn người đảng Vì Dân lĩnh án 15 năm tù

Những công dân này bị khép vào tội vi phạm Điều 91 của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam, là “Tội trốn đi nước ngoài… nhằm chống chính quyền nhân dân”.

08:02:am 23/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Một trời tro bụi

Một trời tro bụi

Điều rất ít ai biết là riêng ở Băng Đảo, nơi xuất phát của tai họa, nhìn chung hoạt động không vận vẫn hầu như bình thường

06:45:am 23/04/10 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »

Mùng Mười tháng Ba, thiếp kể chàng nghe ới a hồng trần

Mùng Mười tháng Ba, thiếp kể chàng nghe ới a hồng trần

Anh có thấy quan niệm cha ông mình mang tính phổ quát và nhân bản hơn lý tưởng xã hội cs nguyên thủy của Các Mác, hoặc chế độ chủ-nô của các nền văn hoá khác không?

12:00:am 23/04/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Muà Xuân vẫn còn tại Dallas Texas

Muà Xuân vẫn còn tại Dallas Texas

Tất cả các bạn này đều nhằm hướng vào việc góp phần xây dựng cho một nước Việt nam thật sự phú cường, mà mọi công dân đều được tôn trọng…

12:00:am 23/04/10 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Tản mạn 3: Đỗ Ngọc Bích, Con ngựa thành Tơroa??

Tản mạn 3: Đỗ Ngọc Bích, Con ngựa thành Tơroa??

Từ hiện tượng Đỗ Ngọc Bích , chúng ta tự hỏi: Liệu trên đất nước Việt Nam thân yêu, còn có bao nhiêu con ’’ngựa đực’’, ’’ngựa cái’’ – thành Tơroa nữa đây?

12:00:am 23/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »