WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:51:am 17/04/10 Đăng ngày “April 17th, 2010”

Viết báo kiểu gì thế này?

Viết báo kiểu gì thế này?

Kết thúc bằng một câu phán kẻ cả đầy quy chụp, hàm ý đe dọa. Kim Ngọc hoàn thành xong một bài báo dài những 15 dòng?

03:51:am 17/04/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Vợ chồng nhà văn Trần Khải Thanh Thủy bị xử y án sơ thẩm

Vợ chồng nhà văn Trần Khải Thanh Thủy bị xử y án sơ thẩm

Bà Thủy là thành viên danh dự của Hội văn bút PEN, trụ sở tại London, chuyên thúc đẩy văn học và nhân quyền. Bà cũng là tác giả của Đàn Chim Việt từ nhiều năm

03:18:am 17/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thực tại và nhận thức

Thực tại và nhận thức

Nhận thức của tôi chỉ có thể thay đổi khi thực tại khách quan thay đổi hay đúng hơn tôi chỉ thay đổi cái nhìn với chế độ hiện tại khi và chỉ khi chế độ thay đổi.

12:00:am 17/04/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »