WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:13:pm 27/04/10 Đăng ngày “April 27th, 2010”

Bao giờ Hà Nội được giải phóng?

Bao giờ Hà Nội được giải phóng?

02:13:pm 27/04/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Ông Nguyễn Cao Kỳ nói về Hòa hợp Dân tộc

Ông Nguyễn Cao Kỳ nói về Hòa hợp Dân tộc

35 năm đã trôi qua, đủ để một thế hệ người sinh ra, lớn lên và trưởng thành, thậm chí giành quyền lãnh đạo đất nước, nhưng “Hòa hợp, hòa giải dân tộc” vẫn là vấn đề chưa được giải quyết thấu tình đạt lý

04:27:am 27/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Sách của NXB Giáo dục dạy nghề… xẻ thịt thú rừng?

Sách của NXB Giáo dục dạy nghề… xẻ thịt thú rừng?

Bảo vệ các loài động thực vật trước nguy cơ tuyệt chủng trên toàn cầu là vấn đề luật pháp, nhưng hơn nữa, nó còn là chuyện về văn hoá làm người của nhân loại tiến bộ.

01:30:am 27/04/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Cộng đồng Cuba với phương pháp chống cộng mới

Cộng đồng Cuba với phương pháp chống cộng mới

Chiến dịch nhằm nêu danh tính, hình ảnh của những kẻ tấn công hay sách nhiễu những người tranh đấu

12:00:am 27/04/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Giáo dân ký thỉnh nguyện thư gửi Giáo Hoàng

Giáo dân ký thỉnh nguyện thư gửi Giáo Hoàng

Hôm 22/4 vừa rồi, Giáo Hoàng Benedict XVI đã bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (72 tuổi) làm PTGM Hà Nội

12:00:am 27/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nhân sự kiện Nguyễn Giang- ĐNBích, nghĩ về lương tâm trách nhiệm làm báo

Nhân sự kiện Nguyễn Giang- ĐNBích, nghĩ về lương tâm trách nhiệm làm báo

Chúng ta đòi họ hãy lên tiếng giải thích việc làm này, cho dù họ có quan điểm của họ, vẫn hơn là im lặng, đánh bài lơ…

12:00:am 27/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »