WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:27:pm 19/04/10 Đăng ngày “April 19th, 2010”

Mỹ Dung và “ Ngàn Giọt Lệ Rơi” đến San Jose

Mỹ Dung và “ Ngàn Giọt Lệ Rơi” đến San Jose

Bà yêu cầu chồng và các con hãy ngồi với nhau lần cuối trong tình huyết tộc rồi đường ai nấy đi. Cuộc chia tay của hai phe đấu tranh chính trị trong một gia đình bây giờ chỉ còn toàn nước mắt của “Ngàn giọt lệ rơi.”

03:27:pm 19/04/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nhận định [3]

Nhận định [3]

Người trí thức dấn thân cho dân tộc, phải biết phát hiện tiềm năng của dân tộc mình để mà vận động, và cũng phải biết nhận ra sự chuyể n mình của thời cuộc để chuẩn bị cho tương lai.

12:05:am 19/04/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Mỹ Dung và “Ngàn Giọt Lệ Rơi” đến San Jose

Mỹ Dung và “Ngàn Giọt Lệ Rơi” đến San Jose

Câu chuyện được ghi lại lần này là một nhà chia đôi ngả. Cha và con trai theo miền Bắc. Mẹ và 5 con theo miền Nam.

12:00:am 19/04/10 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Tản mạn về Đại Ma Đầu

Tản mạn về Đại Ma Đầu

Ông Đại ma đầu ơi, chúng tôi trọng ông là một vị Đại sứ nước bạn chứ quyết không sợ oai quyền của một Đại ma đầu. Đại ma đầu thì là cái thá gì với dân Việt chúng tôi!

12:00:am 19/04/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Về cuộc điện đàm với tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ

Về cuộc điện đàm với tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ

Nhận xét đầu tiên của tôi là Tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ cũng toát ra sự nồng nhiệt, hăng hái với Đất Nước giống như Luật sư Cù Huy Hà Vũ. Tuy không phải là luật sư, Thọ tỏ ra khá hùng hồn như Vũ.

12:00:am 19/04/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »