WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:35:am 21/04/10 Đăng ngày “April 21st, 2010”

Vai trò Việt Nam Cộng Hoà ở đâu trong cuộc chiến vừa qua?

Vai trò Việt Nam Cộng Hoà ở đâu trong cuộc chiến vừa qua?

Một thể chế chính trị hậu cs, dù mang bất kỳ danh nghĩa nào, với màu cờ và lý tưởng gì, nếu đi ngược lợi ích dân tộc, toàn thể nhân dân Việt Nam đều có nghĩa vụ phải tiếp tục đấu tranh chống lại hoặc thay đổi nó.

01:35:am 21/04/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hình ảnh quân đội TQ chiếm đóng Hoàng Sa-VN

Hình ảnh quân đội TQ chiếm đóng Hoàng Sa-VN

Câu hỏi đặt ra Trung Quốc duy trì và bành trướng sực mạnh quân sự trên Biển Đông như vậy nhằm mục đích gì ?

01:19:am 21/04/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!

Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!

Thôi thế là hết tất cả, miền Nam thực sự đã rơi vào tay cộng sản.

12:55:am 21/04/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Trò khỉ đánh đu

Trò khỉ đánh đu

Cái ngày số 13 trong tháng 04 vừa qua với ai và ra sao thì tôi không biết, nhưng đối với đời phụ nữ của chị Tạ Phong Tần thì quả thực là ngày “xui tận mạng

12:22:am 21/04/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bài học sau cơn khủng hoảng

Bài học sau cơn khủng hoảng

Người Mỹ nói thị trường có hai động lực chính là lòng tham và hốt hoảng (fear and greed). Trong kinh tế lòng tham không phải là tội lỗi, chỉ khi gian dối lường gạt mới phạm pháp.

12:03:am 21/04/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »