WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:12:pm 02/04/10 Đăng ngày “April 2nd, 2010”

Dân biểu Sanchez lên án VN dùng tin tặc tấn công đối kháng

Dân biểu Sanchez lên án VN dùng tin tặc tấn công đối kháng

Đây là thời điểm quan trọng mà Hoa Kỳ, cộng đồng quốc tế và các dịch vụ cung cấp Internet quan tâm về các cuộc tấn công tin tặc nên nói rằng ‘enough is enough!’ nghĩa là “quá đủ rồi”

03:12:pm 02/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Có nên từ bỏ “Chủ nghĩa Mác-Lê” hay không?

Có nên từ bỏ “Chủ nghĩa Mác-Lê” hay không?

Nếu mà Đảng không lấy chủ nghĩa Dân tộc làm nền tảng tư tưởng thì cái chủ nghĩa Mác-Lênin sẽ bằm nát Đảng lại.

07:50:am 02/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nguyễn Huệ Chi, McAfee và Google

Nguyễn Huệ Chi, McAfee và Google

khi người dân các nước trên ý thức được các quyền lợi vật chất và tinh thần của họ sẽ chỉ được bảo đảm khi mọi người cùng được tự do, quan trọng nhất là tự do thông tin, thì cuối cùng các chế độ độc tài sẽ sụp đổ

05:50:am 02/04/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Những chương trình Gỡ/Chống virus miễn phí

Những chương trình Gỡ/Chống virus miễn phí

Tôi hy vọng với những chương trình Gỡ/Chống virus cùng các loại phần mềm gián điệp miễn phí được đề cập sau đây sẽ giúp chúng ta lấy lại quyền tư do ngôn luận, ít nhất trên không gian ảo

04:33:am 02/04/10 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »

30/04/1975, vai trò lịch sử của Đảng CSVN đã chết

30/04/1975, vai trò lịch sử của Đảng CSVN đã chết

HCM và đảng CSVN: Chính trị đã sai lầm mà còn phá nát nền văn hoá được cố công gìn giữ, tô bồi và phát triển gần năm ngàn năm của bao thế hệ con dân VN.

02:29:am 02/04/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tình đồng hương qua Phiên tòa “Thành viên kiện chủ tịch CĐ”.

Tình đồng hương qua Phiên tòa “Thành viên kiện chủ tịch CĐ”.

Tình đồng hương và sự đoàn kết của Cộng Đồng Người Việt đã làm cho quan toà phải ngưỡng phục – vị Thẩm Phán đã phải 2 lần có lời ngợi khen…

01:15:am 02/04/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »