WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:41:pm 08/11/12 Đăng ngày “November 8th, 2012”

Bê bối che phủ Đại hội ĐCS Trung Quốc

Bê bối che phủ Đại hội ĐCS Trung Quốc

Xe taxi đều khóa cửa kính sau và siêu thị không bán dao hay các vật sắc nhọn trong thời gian đại hội.

06:41:pm 08/11/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tiếu lâm chính trị ở Nga thời CS

Tiếu lâm chính trị ở Nga thời CS

Lê Nin chỉ ra rằng có thể lãnh đạo như thế nào. Stalin chỉ ra rằng, cần phải lãnh đạo ra sao.

02:33:pm 08/11/12 | Đăng tại VUI CƯỜI | Đọc tiếp »

Ông Đặng Hùng Võ ‘xin lỗi’ người dân Văn Giang

Ông Đặng Hùng Võ ‘xin lỗi’ người dân Văn Giang

Người dân Văn Giang cho rằng, trong khi đất của họ chưa bị thu hồi thì đã giao cho nhà đầu tư.

02:14:pm 08/11/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Những lão gia còn ‘nằm trong nôi’ ở Trung Quốc

Những lão gia còn ‘nằm trong nôi’ ở Trung Quốc

Rõ ràng xu thế bảo thủ, giáo điều lại thắng thế trong đại hội đảng vừa khai mạc, và Trung Quốc lại trì trệ về chính trị ít ra trong 10 năm nữa, với một lớp lãnh đạo tư duy vẫn “còn nằm trong nôi”.

02:00:pm 08/11/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »