WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

3 Phản hồi cho “Rác thông dịch”

  1. vananh says:

    ngay ca hồ chủ tịt còn xài lí lịch gỉa huống hồ gì con cháu lão

  2. THANH says:

    NÓI THEO NHAC SĨ TÔ HẢI RÁC NÀY ĐƯỢC PHÂN LOẠI LA RÁC “LẬM VĂN SAI”.

  3. vanbang says:

    hic thật là xấu hổ vì đã không biết lai còn tinh tướng. Khổ thân LVS cả đời phấn đấu chỉ một chút sĩ diện đã khổ thân như vậy rồi hehe.

Leave a Reply to vanbang