WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Lễ khánh thành Bảng Ghi Tên Tử Sĩ Úc

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày nước Úc chính thức tham chiến tại Việt Nam (1962-2012), CĐNVTD tại NSW đã thực hiện 10 tấm bảng đồng khắc tên 521 chiến sĩ Quân Lực Hoàng Gia Úc đã hy sinh trên chiến trường Việt Nam để gắn trên bức tường đằng sau hai bức tượng tại Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Úc-Việt trong công viên Cabravale Park, Cabramatta. Buổi lễ đã được cử hành long trọng vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật ngày 11 tháng 11 năm 2012 tại Cabravale Park, dưới sự chủ tọa của Bà Toàn Quyền tiểu bang NSW Marie Bashir. Khoảng hơn 1000 người Việt và gia đình cựu chiến binh Úc đã đến tham dự.
Vào buổi tối cùng ngày, cộng đồng NVTD đã phối hợp với Hội Cựu Quân Nhân Úc Tham Chiến tại VN (VVAA) tổ chức một buổi tiệc gây quỹ cho ban xã hội của VVAA.

Phản hồi