WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

8 Phản hồi cho “‘Chí’ tuệ của Đảng”

 1. Chau Tran says:

  Một lũ ngu dốt, tàn ác từ thằng Trọng, Sang, Dũng đều cần phải bằm chúng ra vì tội bán nước, đàn áp dân lành. ĐM csvn bán nước.

 2. Mr X says:

  Tôi thấy đằng sau cái băng đờ rôn này là một khu nhà “hoành tráng” của cán bộ “zdoanh nhân” đảng ta, nghĩa là khu “chí thức”. Chữ nghĩa tiếng mẹ đẻ của chúng mà thế này thì chả trách ở nhà hàng 3,4 sao người ta viết trên thực đơn: mực nướng (ink grilled), chú thích rõ ràng như thế, tui không phịa. Chào thua!!!

 3. Johnny To says:

  SẤM NGÔN 2013, 2023,…

  Alain once wrote:
  “Nothing is more dangerous than an idea, when it is the only one we have.”

  {Ngày tháng này không xa,
  Cuối năm hai nghìn mười ba, hai ba,…
  Chính quyền hiện nay của Việt Nam sẽ bị tách ra ;}

  ” THẦN LINH ĐÁM GIỖ ĐI MỜI QUAN BA ! ” (*)

  (*)
  a) Thiên cơ bất khả lậu.
  b) Sấm Ngôn này xuất phát từ “Thần thức và Linh giác.”

  Johnny To, S&FR, USA

  • Johnny To says:

   (tiếp theo)
   BỔN PHẬN CỦA MI LÀ …

   Nhà ngươi,
   Đã “Thông kim – Bác cổ” nên dự phóng về tương lai;
   Sau khi đã có được,
   Những “Dự Phóng” đáng tin cậy và thuyết phục…

   Rồi, bổn phận của mi là viết:
   “Sấm Ngôn” cho mọi người được biết.

   Cứ vươn tới,
   Một cách vô tư lự,
   Im lặng,
   Và không kỳ vọng,…
   (còn tiếp)

   Hwy Tse, S&FR, Boston, USA.

 4. Minh Triết says:

  DẢNG CỘNG SẢN LÀM GÌ CÓ TRÍ VÀ CÓ CHÍ.
  ĐÚNG LÀ MỘT LŨ DỐT MỚI DÚT ĐẦU VÀO GÁI TÀU.ĐỂ CAI TRỊ NHÂN DÂN VN.

 5. Thiến Heo says:

  Hết bóc Hồ là “doanh nhân” thế giái, chống “ùng tắt” giao thông , bi giờ lại lại băng đờ rôn đoảng la “chí tuệ”. Ha ha ha đúng là tiếng Dziệc “lọa lọa”. Dạ muôn tâu bệ hạ, có con dzì lọa lọa, dưới háng bệ hạ, giống in là con wạ, có cầm 2 cục… tạ !

 6. Choi Song Djong says:

  Tầm cao trí tuệ và bản lĩnh… móc bọc.

 7. Trúc Bạch says:

  Thì đúng rồi….! Đảng “ta” chỉ có CHÍ chứ làm gì có TRÍ đâu !?

  Vì “đảng ta” không có Trí nên mới chui đầu vào Hán(g)…Tầu để có Chí đó thôi !

Phản hồi