WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:22:am 14/12/12 Đăng ngày “December 14th, 2012”

Một giáo phái Trung Quốc tuyên chiến với đảng Cộng sản

Một giáo phái Trung Quốc tuyên chiến với đảng Cộng sản

Hàng trăm tín đồ của giáo phái “Thượng đế toàn năng” liên tục xung đột với công an,

08:22:am 14/12/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Khoảng cách chạy tội – Sự thật phũ phàng về Hiệp Định Paris 1973

Khoảng cách chạy tội – Sự thật phũ phàng về Hiệp Định Paris 1973

Ngay cả nước Mỹ cũng muốn quên Hiệp Định Paris 1973 khốn nạn này do chính họ dựng lên.

08:05:am 14/12/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Mùi hoắc lê thanh đạm mà ngon

Mùi hoắc lê thanh đạm mà ngon

Hãy tự mình tìm ra những bạn bè vô tư hơn, đáng tin cậy, đáng liên minh và hợp tác lâu dài…

07:10:am 14/12/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Vài ý kiến về bài “Lại bàn về quan hệ giữa khoa học và chính trị”

Vài ý kiến về bài “Lại bàn về quan hệ giữa khoa học và chính trị”

Và cũng chưa bao giờ nguy cơ về một cuộc “Hán hoá” đối với dân tộc Việt Nam lại hiện lên rõ ràng như hiện nay cả.

06:32:am 14/12/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Niềm hãnh diện của anh em nhà Nguyễn

Niềm hãnh diện của anh em nhà Nguyễn

Từ đó bác sĩ Huy có các cuộc giải phẫu biểu diễn nhiều nơi tại Hoa Kỳ.

05:39:am 14/12/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Đừng vu khống!

Đừng vu khống!

Nhưng “chính nghĩa” ngày hôm nay là gì mà không ai dám nhận?

04:11:am 14/12/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tưởng niệm và thọ tang Hòa thượng Hộ Giác

Tưởng niệm và thọ tang Hòa thượng Hộ Giác

Tôi tự hỏi tại sao Giáo hội Phật giáo Việt nam thống nhất lại bị đảng CS coi như thù địch và luôn bị đàn áp, khủng bố?

03:55:am 14/12/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »