WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:39:pm 19/12/12 Đăng ngày “December 19th, 2012”

Nhiệm vụ mới của Đại tá Trần Đăng Thanh

Nhiệm vụ mới của Đại tá Trần Đăng Thanh

05:39:pm 19/12/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Hàn Quốc có nữ tổng thống đầu tiên

Hàn Quốc có nữ tổng thống đầu tiên

Với hơn 88% số phiếu đã được kiểm tra, bà Pak, chính trị gia kỳ cựu của đảng cầm quyền Thế giới mới, đã giành được 51,6% số phiếu…

01:57:pm 19/12/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Ghi chú ngắn về Xã hội Dân Sự

Ghi chú ngắn về Xã hội Dân Sự

…dưới chế độ độc tài, XHDS bị kiềm chế rất gay gắt, đến độ bị lụn bại, thui chột đi, không còn sinh khí tối thiểu để phát triển khởi sắc được nữa.

12:01:am 19/12/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »