WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:00:am 26/12/10 Đăng ngày “December 26th, 2010”

Giải thích về nguồn gốc lễ Giáng sinh, ông già Noel

Giải thích về nguồn gốc lễ Giáng sinh, ông già Noel

Từ đâu có ông già Giáng Sinh? Hình ảnh quen thuộc nhất trong mùa lễ Giáng Sinh là ông già Noel mà ai cũng biết. Ông mặc quần áo đỏ, đội mũ đỏ kiểu xứ lạnh, đi giầy đen, tóc bạc phơ và râu trắng như tuyết. Nikolaus có từ thế kỷ thứ 3 sau [...]

12:00:am 26/12/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Cheese Thụy Điển và mắm tôm Việt Nam

Cheese Thụy Điển và mắm tôm Việt Nam

Đại sứ gọi là “ngày đen tối nhất trong năm” khi thông báo về thời hạn đóng cửa tòa Đại sứ.

12:00:am 26/12/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tại sao TQ thực thi chiến lược đầu tư ồ ạt vào vào châu Âu?

Tại sao TQ thực thi chiến lược đầu tư ồ ạt vào vào châu Âu?

Sau những năm huy hoàng thu lợi đầu tư như vũ bão vào Mỹ từ thượng vàng hạ cám khiến cho nền kinh tế Trung quốc từ một nước nông nghiệp lạc hậu nay đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 hay thứ 3 của thế giới này thì nay đứng trước nền [...]

12:00:am 26/12/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Chống tham nhũng không khó

Chống tham nhũng không khó

Tham nhũng là vấn đề quan tâm của lãnh đạo Đảng. Tham nhũng được tranh cãi rất nhiều ở Quốc hội. Tham nhũng đã lấy đi không ít giấy bút, tâm lực của nhiều nhà nghiên cứu. Tham nhũng là trăn trở trắng đêm của nhiều nhân sĩ. Tham nhũng  là câu chuyện hàng ngày, [...]

12:00:am 26/12/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »