WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:48:am 06/10/13 Đăng ngày “October 6th, 2013”

Những dấu hỏi cho Việt Nam

Những dấu hỏi cho Việt Nam

Người dân VN đang đối diện với những vấn nạn không có lời giải đáp, đó là những dấu hỏi nhức nhối cho những ai trăn trở cùng vận nước nổi trôi hay những ai có tư duy khoa học đơn thuần. Một trong số đó là thảm nạn giao thông đang là nỗi ám [...]

08:48:am 06/10/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phỏng vấn nhà báo Bùi Tín về tướng Võ Nguyên Giáp

Phỏng vấn nhà báo Bùi Tín về tướng Võ Nguyên Giáp

Ông có tài, thông minh, sống giản dị, có vẻ không tham nhũng. Nhưng quá ít bạn thân, không bạn tâm giao, lạnh lùng, hơi cô đơn. Tư duy độc lập quá ít.

05:51:am 06/10/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Võ Nguyên Giáp: Nhất tướng công thành vạn cốt khô

Võ Nguyên Giáp: Nhất tướng công thành vạn cốt khô

họ hoặc không nhớ hoặc không biết rằng Võ Nguyên Giáp cũng là một trong những tội đồ của dân tộc Việt Nam, cũng cần phải được lên án như những tên cộng sản tội đồ dân tộc khác.

12:01:am 06/10/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [29]

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [29]

Anh trình độ 10/12, năm nào sức học cũng trung bình. Tiền án, tiền sự toàn lưu manh vặt vãnh, em bảo anh ăn cắp anh biết, chứ viết lách thì anh cũng không tưởng tượng được. Chắc ai đó lấy tên anh thôi. Làm cơ quan an ninh nhầm thành anh.

12:00:am 06/10/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »