WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:18:pm 29/10/13 Đăng ngày “October 29th, 2013”

Ba Lan: Bắt 5 người Việt gần biên giới phía Đông

Ba Lan: Bắt 5 người Việt gần biên giới phía Đông

Những người tổ chức, giúp đỡ hay tham gia đưa đón thường sẽ bị xử tù nếu không chứng minh được sự vô can của mình.

05:18:pm 29/10/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Án tù treo cho Facebooker Đinh Nhật Uy

Án tù treo cho Facebooker Đinh Nhật Uy

Hiện cả gia đình và luật sư vẫn chưa rõ Đinh Nhật Uy có ý định kháng cáo hay không.

04:17:pm 29/10/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Mâu thuẫn quá quắt của Trung Quốc

Mâu thuẫn quá quắt của Trung Quốc

Chắc chắn một cái gì đó phải bị hi sinh: hoặc Đảng từ bỏ kiểm soát xã hội và chánh trị để cho phép sự sáng tạo được phát triển hoặc những cuộc cải tổ sẽ thoái hóa…

08:40:am 29/10/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »