WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:31:am 17/10/13 Đăng ngày “October 17th, 2013”

Lao động cầu đường Việt Nam

Lao động cầu đường Việt Nam

Bị ép ngày công lao động bằng cách tăng giờ làm trong những lúc công trình cần nghiệm thu gấp, bị trả lương thấp, bị xúc phạm về mặt nhân phẩm, không có chế độ bảo hiểm nào, đời sống khó khăn. Đó là bức tranh chung của người lao động cầu đường miền Trung Việt Nam.

09:31:am 17/10/13 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Món nợ khó trả của một Tổng tư lệnh

Món nợ khó trả của một Tổng tư lệnh

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara bắt tay Ðại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội, ngày 9/11/1995. Sau mấy bài về tướng Võ Nguyên Giáp trên VOA, một số bạn hỏi tôi vì sao ông  không có dịp thãm Pháp và Hoa Kỳ như nhiều lần dư luận ðã ðưa tin. Ðây [...]

07:48:am 17/10/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Khủng hoảng và chính sách chuyển trục

Khủng hoảng và chính sách chuyển trục

Hoa Kỳ có đủ quyết tâm và năng lực để chuyển trọng tâm sang vùng Thái Bình Dương trong hoàn cảnh chính trị nội bộ chia rẽ …

02:27:am 17/10/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tướng Giáp -Tự hào và tủi hận

Tướng Giáp -Tự hào và tủi hận

Hà Nội lên cơn sốt tang lễ ông Đại tướng già Võ nguyên Giáp từ hơn một tuần qua, ông mất ngày 4-10-2013, thọ hơn trăm tuổi. Các trang mạng trong nước đăng hình ảnh mấy trăm người xếp hàng dài rồng rắn trước tư dinh ông tướng để được vào viếng xác. Nhiều người [...]

02:20:am 17/10/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »