WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Đồng chí khẩu chiến. Ai chết???”

 1. NGÀN KHƠI says:

  ANH VÀ TÔI

  Anh ngồi trên cá kình bông
  Tôi thì thuyền thúng giữa lòng biển xanh
  Anh cười liếc mắt đưa quanh
  Giơ cao một bức công hàm ngày xưa
  Biết đâu tôi giận điên cuồng
  Bồ hòn làm ngọt quả buồn hơn anh
  Ngàn năm còn mãi sử xanh
  Ngờ đâu quá khứ lại thành hôm nay
  Sông sâu vẫn có kẻ dò
  Có ai lấy thước mà đo lòng người
  Bốn phương vô sản là nhà
  Tôi xưa cứ tưởng anh là anh em
  Của chua anh dẫu có thèm
  Anh chơi kiểu ấy anh em nỗi gì
  Môi liền răng hở có khi
  Chung quy chuyện cũ khác gì ngàn xưa !

  NON NGÀN
  (26/3/12)

 2. Tuần Triệt says:

  Trung Quốc cởi cá kình ở Biển Đông sẳn sàng nhai xương ngư dân Việt Nam….( Đảng cộng sản việt nam là một thằng hèn, bán nước cầu vinh… )

Phản hồi