WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Con tàu không đáy”

 1. chăntrâu says:

  Đây là Tấn Dũng chứ ai. Ăn Non, ăn Nước, Giang Sơn chẳng còn. Thuyền không đáy chở gì chứ hả? Chỉ mỵ dân gom góp cho đầy. Bác Tấn Dũng rong thuyền trên Biển-đỏ. Bùn bôxít, máu dân oan. Bác thông dong rong thuyền không đáy. Sợ gì đâu tổ quốc dâng cho Tàu.

 2. Bác Thủ tướng nước VỆ có “văn hóa TÀI CÔNG”

  (bác lái ghe ….đánh cá cho thuyền nhân VƯỢT BIÊN vượt biển !!! …vì Bác Thủ tướng nước VỆ từng là THƯỢNG ÚY công an chuyên BÁN BÃI cho thuyền nhân VƯỢT BIÊN vượt biển !!! ……
  Tôi từng làm trong Ban đại diện TRẠI TỴ NẠN Singapore SAMBAWANG nên biết có rất nhiều bác QUYẾT VƯỢT BIỂN nên tán dóc nói dối là thuyền trưởng cả chiến hạm VNCH để chủ ghe đánh cá nhận mình là TÀI CÔNG vì không có đủ vàng nộp ra đi …..

  KHI RA biển nhớn thì gốc TÀI CÔNG của các bác này mói lòi ra ….CON THUYỀN NAN chật ních người LẠC trên biển cả !!!…)

  Bác Thủ tướng nước VỆ có “văn hóa TÀI CÔNG” ….nay ra BIỂN NHỚN lại có ÓC TẬP ĐÒAN (thật ra một lũ ăn hại VÔ TÀI THẤT ĐỨC chỉ nghĩ đục khóet SON ĐỐNG THÉP VỤN là những con tầu mua từ bọn MA FIA Ý …đem về BÔI TRÉT sơn vào thành những CON TẦU viễn dương TITANIC thời đại HCM …!!!!

Phản hồi