WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

6 Phản hồi cho “Chúc mừng Năm mới”

 1. D.Nhật Lệ says:

  Thân chúc BBT/DCV.năm mới an khang,may mắn và hạnh phúc !
  Mến chúc diễn đàn DCV.mạnh tiến trên đường ngôn luận nhằm nâng cao dân trí trong mục đích tranh
  đáu cho VN.tự do dân chủ càng sớm càng tốt !
  Trân trọng.

 2. Vũ Đình Kh. says:

  Mến chúc các Anh Chị trong BBT Đàn Chim Việt một năm mới an khang, hạnh phúc.

  Vũ Đình Kh.

 3. KD says:

  Năm Mới xin mến chúc các anh chị Danchimviet.com một năm mới nhiều sức khỏe, tài lộc, nghị lực, và thành công trên con đường các anh chị đã và đang đi. Rất kính phục nỗ lực của cách anh chị đối với đồng bào trong nước.

  Thân,
  KD.

 4. Hwy Tse says:

  TÂN MÃO NIÊN 2011

  { HAPPY NEW YEAR TO ALL ! }

  ” New Year’s Day is every man/woman’s birthday.” — Charles Lamb

  Any where living,
  We have ever been thinking
  Of something
  That will be coming:
  ” New Year ! ”

  Oh,
  2011. — Hello !
  But welcome. — No !

  Hwy Tse, S&FR,…

 5. Tạ Tuyên says:

  Kính chúc tòan ban biên tập và cộng tác viên của website Đàn Chim Việt Infor được Khỏe Mạnh để tiếp tục phơi bày những bất công xã hội do Đảng Cộng Sản gây ra như cướp đất của dân lành. Dùng Công An Quân Đội để trấn áp những tôn giáo chân chính như Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Công Giáo, Tin Lành, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài,…và nhất là bắt bớ giam cầm những người cuả các phong trào tranh đấu cho Nhân Quyền và Dân Chủ ở trong nước..Trong khi đó thì khiếp nhược với bọn Tầu Cộng.

 6. Năm mới chúc Đàn Chim Việt hạnh phúc an lạc và dồi dào sức khoẻ để tiếp tục đấu tranh cho một đất nước VN độc lập, hòa bình và thịnh vượng trong tương lai.

Phản hồi