WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:07:pm 03/09/11 Đăng ngày “September 3rd, 2011”

Tôn giáo và cái ách cộng sản[3]

Tôn giáo và cái ách cộng sản[3]

Phần 3: Cuộc  chiến giấu mặt. Có nhiều người cho rằng, cuộc chiến trực diện với tôn giáo do cộng sản VN mở ra chỉ như những nhát búa, bổ mạnh xuống trên các tôn giáo sau ngày hội nghị gốc đa Tân Trào. Tuy nó đã tạo ra được những thành quả vẻ vang [...]

10:07:pm 03/09/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Suy tư và hành động

Suy tư và hành động

Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần Thư Nặc Danh (TND) của một người nào đó ’’đe – doạ’’ – các Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Quang A… (thư này đã loan tải trên nhiều trang mạng xã hội…). Hôm qua lại đọc được bài viết của nhà thơ Vũ Duy Thông, PGS, [...]

10:04:pm 03/09/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »