WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:47:am 12/09/11 Đăng ngày “September 12th, 2011”

Ông Trương Văn Sương đã chết sau khi bị bắt giam trở lại

Ông Trương Văn Sương đã chết sau khi bị bắt giam trở lại

Hiện trưởng nam của ông Trương Văn Sương là anh Trương Văn Dũng đang trên đường ra trại Nam Hà.

09:47:am 12/09/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Người Hồi giáo sẽ làm phong phú hay sẽ thủ tiêu nước Đức?

Người Hồi giáo sẽ làm phong phú hay sẽ thủ tiêu nước Đức?

Có lẽ họ nên nghĩ đến điều mà ông ta không dám liều mạng viết ra: hãy tống cổ bọn Hồi giáo khỏi nước Đức!

02:15:am 12/09/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Vương triều Lý dưới góc nhìn của tiểu thuyết gia Hoàng Quốc Hải

Vương triều Lý dưới góc nhìn của tiểu thuyết gia Hoàng Quốc Hải

Vương triều Lý khởi đầu vốn hào sảng với bao công tích lẫy lừng như thế, vậy mà, cuối cùng, Lý Chiêu Hoàng phải gạt lệ đem cơ đồ hai trăm mười sáu năm dâng cho họ Trần.

01:51:am 12/09/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »