WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:31:am 16/09/11 Đăng ngày “September 16th, 2011”

Libya: Khi bầu trời chung vui cùng mặt đất

Libya: Khi bầu trời chung vui cùng mặt đất

… trong thời đại này mọi chế độ độc tài đều có thể thành hổ giấy.

09:31:am 16/09/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lên tiếng về vụ Cù Huy Hà Vũ

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lên tiếng về vụ Cù Huy Hà Vũ

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng cho biết trong cuộc đàm thoại song phương vào cuối năm nay tại Hoa Thịnh Đốn, với chính phủ Việt Nam, những áp lực này sẽ được tiếp tục gia tăng.

09:07:am 16/09/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Dư âm sâu quanh một bài viết về Ngô Đình Diệm

Dư âm sâu quanh một bài viết về Ngô Đình Diệm

Người viết nhấn mạnh đến đạo đức cá nhân của Tổng Thống Ngô Đình Diệm so sánh với đạo đức những vị lãnh đạo đất nước thời cận và đương đại của Việt Nam. Chứ không nhằm bênh vực những khuyết điểm của chế độ.

03:00:am 16/09/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Xin ngả mũ kính chào bọ Lập

Xin ngả mũ kính chào bọ Lập

’’Còn Tầu còn nhiễu Tam Giang/ Tầu về Bắc quốc Mo Nang che l…’’

02:06:am 16/09/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thay đổi điều lệ đảng: Ðiều kiện tiên quyết để sửa đổi Hiến pháp

Thay đổi điều lệ đảng: Ðiều kiện tiên quyết để sửa đổi Hiến pháp

Từ bỏ những giáo điều dai dẳng của đảng CS phải là tiền đề tiên quyết cho việc dự thảo bản hiến pháp mới.

01:21:am 16/09/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sách lược chuyển hóa

Sách lược chuyển hóa

…sách lược chuyển hóa nhằm bốn mục tiêu cụ thể: (1) tạo được áp lực từ xã hội và quần chúng đòi thay đổi chế độ chính trị; (2) nới lỏng được sự kiểm soát của đảng CSVN trong các lãnh vực văn hóa, giáo dục, thông tin, tư tưởng; (3) tạo được sự ủng hộ của quốc tế cho tiến trình dân chủ hóa; (4) xây dựng được nhân sự nồng cốt (core) và lực lượng dân chủ trong nước.

12:01:am 16/09/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Đi xa nhìn về[2]

Đi xa nhìn về[2]

… cộng đồng người Việt ở Mỹ vẫn phải co lại, giấu mình đi, có khi lại phải lên gân chống cộng để khỏi bị nghi ngờ là Việt cộng nằm vùng!

12:00:am 16/09/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »