WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:36:pm 04/09/11 Đăng ngày “September 4th, 2011”

Những khó khăn của nền kinh tế Việt Nam[1]

Những khó khăn của nền kinh tế Việt Nam[1]

Việt Nam nổi bật trong những năm vừa qua với tăng trưởng hàng năm gần mười phần trăm tổng sản lượng nội địa (GDP). Một thị trường phát triển cao, lương thấp, dân chúng thích mua sắm, cởi mở, hiếu học với gần 50% dưới 30 tuổi … làm hấp dẫn giới đầu tư ngoại [...]

10:36:pm 04/09/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tuyên ngôn độc lập Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà cải biên ngày 2/9/2011

Tuyên ngôn độc lập Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà cải biên ngày 2/9/2011

  (Xét thấy tình trạng toàn vẹn tổ quốc đang bị Trung quốc đe dọa và dân chủ nhân quyền bị bóp nghẹt cũng như đời sống cơ cực của đại đa số nông dân đang bị bọn tư bản đỏ chiếm đoạt đất đai tệ hại hơn thời Pháp thuộc và thời ngụy quyền [...]

10:33:pm 04/09/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bước đầu suy nghĩ về văn học thời Mạc

Bước đầu suy nghĩ về văn học thời Mạc

Nói về văn học Mạc, về mặt khái niệm theo tôi phải giới thuyết xem văn học thời Mạc là cái gì? Tôi nghĩ, có thể tạm vạch ra mấy giới thuyết sau đây. Trước hết về thời gian, nhà Mạc bắt đầu từ năm 1527 kéo dài đến mãi 1677 thì mới chấm dứt, [...]

10:29:pm 04/09/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Những Con Bệnh Khó Chiều

Những Con Bệnh Khó Chiều

Sách mới: Những Con Bệnh Khó Chiều (12 cuộc Đối thoại văn chương  giữa Marcel Reich-Ranicki & Peter Voß về 12 nhà văn viết tiếng Đức của thế kỷ XX) Người dịch: Thế Dũng & Thiên Trường I SBN: 987-3-9813547-2-0  Sách dày. 378 trang. Thiết kế Bìa: Họa Sĩ Duy Ninh Edition VIPEN  xuất bản [...]

10:24:pm 04/09/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Trung Quốc và nợ công của Mỹ

Trung Quốc và nợ công của Mỹ

Báo giới Tây Phương đã không công bằng đối với Hoa Lục. Khi Mỹ hạ điểm tín dụng và bị Bắc Kinh cảnh giác với tư cách nước chủ nợ lớn nhất, rằng lề lối sinh hoạt chính trị và tiêu xài của con nợ cần phải sửa đổi thi` các nhà phê bình Âu-Mỹ [...]

10:21:pm 04/09/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Truyện Kinh Kha Sang Tần trong phim ảnh

Truyện Kinh Kha Sang Tần trong phim ảnh

Một nét dao bay ngàn thuở đẹp Dù sai hay trúng cũng là dư Kià uy dũng kẻ sang Tần không trở lại Đã trùm lấn Yêu Ly, hề át Chuyên Chư Ôi Kinh Kha Hào khí người còn sang sảng Nước sông Dịch còn trôi hay đã cạn Chí anh hùng vằng vặc sáng [...]

10:14:pm 04/09/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »